REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

8. PRAWA AUTORSKIE

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.24PUNKTREKLAM.PL

prowadzony jest przez Mikołaja Masiak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą

Mikołaj Marek MASIAK ATLANTIK, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12, 05-520 Konstancin

Jeziorna, posiadającym NIP 1230909826, REGON 017412057; adres poczty elektronicznej:

biuro@punktreklam.com

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu

Internetowego (Regulamin oraz Sklep Internetowy nie jest skierowany do konsumentów).

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień

niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w

zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach

Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której

dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich

aktualizacji i poprawiania.

4. Definicje:

a) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

b) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w

Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie

Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym

sposobu dostawy i płatności.

c) KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której

korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest

bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie

będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która

zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

d) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz.

93 ze zm.).

e) PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

f) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

g) SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem

internetowym: www.24PUNKTREKLAM.PL

h) SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Mikołaja Masiak prowadzący działalność gospodarczą pod

nazwą Mikołaj Marek MASIAK ATLANTIK, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12, 05-520

Konstancin Jeziorna, posiadającym NIP 1230909826, REGON 017412057;; adres poczty

elektronicznej: biuro@punktreklam.com

i) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem

a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

j) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na

rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

k) USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla

której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest

bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie

będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która

zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz

Zamówienia.

2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem

dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie

Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch

kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie

Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do

tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym

celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na

stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez

Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP,

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty

elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:

Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter

jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z

chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez

Usługobiorcę.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z

dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa:

, Google Chrome w wersji , (4) zalecana

minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce

internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z

prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw

autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca

obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę

obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz

pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem

procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca

może składać na przykład:

b) pisemnie na adres: ul.Warszawska 12,05-520 Konstancin Jeziorna;

c) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@punktreklam.com

d) Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia

nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego

reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi

podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność

reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

e) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym

zgodnie z pkt. 2.2 Regulaminu.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich

i nie zawiera podatków (cena netto).

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.2. Regulaminu.

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i

jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z

chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa

Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu

Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.

Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

6. Po złożeniu Zamówienia Klient przekazuje Sprzedawcy materiały do druku przygotowane

według wskazanej przez Sprzedawcę specyfikacji. Wszelkie dokonywane przez Sprzedawcę

korekty materiałów Sprzedawca przesyła Kupującemu w celu akceptacji. Termin realizacji

Produktu liczony jest w takim przypadku od chwili otrzymania od Klienta pisemnej/mailowej

akceptacji w Sklepie Internetowym.

7. Składając Zamówienie Klient oświadcza. iż posiada autorskie prawa majątkowe lub

odpowiednie prawa wynikające z odrębnych umów licencyjnych do przekazywanych

Sprzedawcy materiałów. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia

majątkowych lub osobistych praw autorskich osób trzecich.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl –

możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w

zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej

http://www.PayU.pl/.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są

zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności

elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu,

przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział

VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale

zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer

identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

3. Termin płatności:

a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo

płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient

obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są

wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej

dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili

wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka kurierska.

b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. warszawska 12,konstancin jeziorna– w Dni Robocze, w

godzinach od 09:00 do 17:00.

5. Termin realizacji Produktu do Klienta wskazany jest w opisie danego Produktu. W przypadku

Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Termin realizacji zleceń niestandardowych-niezawartych w cenniku Sklepu Internetowego-

będą ustalane indywidulnie z Klientem.

6. Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez Sprzedawcę

danych dostarczonych przez Klienta.

7. W przypadku anulowania zlecenia uprzednio opłaconego przez Klienta, równowartość

zwracanych Klientowi środków zostanie pomniejszona o sumę dotychczas poniesionych przez

Sprzedawcę wydatków na wykonanie usługi. Klient zostanie poinformowany o wysokości tych

wydatków.

8. Towar dostarczony do Klienta na warunkach płatności „za pobraniem” a nie podjęty przez

niego i zwrócony do Sprzedawcy pozostaje do odbioru w siedzibie Sprzedawcy, zaś forma

płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem” (o czym odrębnym pismem

powiadomiony zostanie Klient) i podlega windykacji tak jak usługi zrealizowane i odebrane.

9. Zamówienia (i) nieopłacone, (ii) nieprzekazane do realizacji, (iii) odrzucone i nie wznowione,

po upływie 30 dni będą automatycznie usuwane.

10. Zamówienia oznaczone jako expresowe wysyłane są w Dni Robocze.

11. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i

ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia

Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub

uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz

za opóźnienie w przewozie przesyłki.

12. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest

zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi,

że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać

wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt

wobec Klienta zostaje wyłączona.

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać

dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta

sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem

natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego

oświadczenia.

3. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez

względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego

roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz

kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi

odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne

w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w

stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

4. W szczególności Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: źle

przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w

druku; treść materiałów przekazanych przez Kupującego; wydruk materiałów błędnie

przygotowanych pod względem treści; wydruk materiałów błędnie przygotowanych

technicznie, w których nie były dokonywane korekty przez Usługodawcę/Sprzedawcę; wydruk

materiałów zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy w treści lub błędy

techniczne.

5. Usługodawca/Sprzedawca zastrzega, iż tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą

zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

8.PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści zawarte w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem internetowym

WWW.24.PUNKTREKLAM.PL są przedmiotem ochrony praw autorskich. Ich wykorzystanie dozwolone

jest wyłącznie za wyraźną zgodą Usługodawcy/Sprzedawcy. Zarówno Sklep Internetowy jak i każdy z

jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym

w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr

128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.

nr 47 poz. 211).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn

to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te

zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze